Κ.Υ.Α. Δ11/Φ.16/8500/91 (ΦΕΚ Β' 174) : "Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση".


 

"Εχοντας υπόψη: α/   Το Ν. 1739/87 (ΦΕΚ Α 201) και ειδικότερα τις παραγράφους 1, 2 και 5 του άρθρου 9. β/   Την με αριθ. 1014/25.1.88 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τη "συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Υδάτων (Δ.Ε.ΥΔ.)". γ/   Την Α.Π. Φ16/Γ5/18.6.90 γνωμοδότηση της 

Δ.Ε.ΥΔ.,

πάνω σε σχετική πρόταση της Διεύθυνσης Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε: 

 

1. Τον προσδιορισμό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην ύδρευση για το σύνολο της χώρας.

2. Τα όρια αυτά διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες :

α. Αυτά που αφορούν υδρεύσεις οικισμών, εφαρμόζονται δηλαδή σε περιπτώσεις φορές διανομής νερού ύδρευσης με συλλογικό δίκτυο και ορίζονται σε 100 λίτρα νερού την ημέρα, κατά κάτοικο, το κατώτατο και σε 250 λίτρα νερού την ημέρα, κατά κάτοικο το ανώτατο.

Τα όρια αυτά δεν περιλαμβάνουν τις απώλειες και αναφέρονται στο σύνολο των αναγκών που εξυπηρετεί το κάθε υδρευτικό δίκτυο.

β. Αυτά που αφορούν μεμονωμένη χρήση και ορίζονται σε 100 λίτρα την ημέρα, ανά κάτοικο, το κατώτατο και 200 λίτρα την ημέρα, ανά κάτοικο, το ανώτατο.

γ. Αυτά που αφορούν τουριστικές εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία, κάμπινγκ, επιπλωμένα διαμερίσματα, εγκαταστάσεις μικτής λειτουργικής μορφής κλπ. πλην ενοικιαζομένων δωματίων, τα οποία εντάσσονται στις περιπτώσεις α και β) ορίζεται ως εξής :

 

ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ                   ΟΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

(σε λίτρα/ατομο 24 ώρες) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                ΤΑΞΗ         ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ

Α.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ           Πολυτελ.          400     500

     "                    Α              300    400

     "                    Β              250    350

     "                Γ+ ξεν.νεοτ.       200    300 

     "                    Δ              150         250

     "                    Ε              100         200

ΞΕΝ.ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ           Α              350    420

     "                    Β              300    360

ΞΕΝ.ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ          Α              350    420

     "                    Β              300    360

ΞΕΝ.ΤΥΠΟΥ ΕΠ.ΔΙΑΜ.        Α              350    420

     "                    Β              300    360

     "                    Γ              250    300

     "                    Δ              150    200

ΞΕΝ.ΜΙΚΤ.ΛΕΙΤ.

ΜΟΡΦΗΣ(ΤΟΥΡ.ΧΩΡΙΑ)       ΑΑ              450    550

ΞΕΝ.ΜΙΚΤ.ΛΕΙΤ.

ΜΟΡΦΗΣ (ΤΟΥΡ.ΧΩΡΙΑ)       Α              350    420

B.CAMPINGS

CAMPINGS απλά             Α               150       180

"                   Β               150      180

"                   Γ               150      180

"                   Δ               150      180

CAMPINGS με οικίσκους     Α               150     180

      "                   Β               150   180

      "                   Γ               150   180

Γ.ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ

ΚΑΤΑΛΥΜ.

(SELF CATERING)

Τουριστ.επιπλ.επαύλεις   ιδέ παρ. 2α, 2β

Τουριστ.επιπλ.κατοικ.    ιδέ παρ. 2α, 2β 

Δ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ

Τουριστ.κεντρα εστίασης- αναψυχής          65  100

Ολοκλ.κέντρα τουριστ.παραδοσ.

βιοτεχν.ψυχαγ. & εστίασης                  65       100

 

Ε. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ  ΔΩΜΑΤΙΑ

Ενοικ.επιπλ.δωμάτια        Α   ιδέ παρ. 2α,2β

"                          Β   ιδέ παρ. 2α,2β

"                          Γ   ιδέ παρ. 2α,2β 

ΣΤ. ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΓΚΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Κέντρα παραθερ.γυμνιστών –

Τυπικά ξενοδοχεία               ΑΑ          400     500

- Τυπικά ξενοδοχεία             Α           300      400

- Τυπικά ξενοδοχεία             Β           250      350

- Τυπικά ξενοδοχεία             Γ           200       250

Κέντρα παραθερ.γυμνιστών –

Ξενοδ.επιπλ.διαμ/των           Α           350      420

- Ξενοδ.επιπλ.διαμ/των         Β           300      360

- Ξενοδ.επιπλ.διαμ/των         Γ           250       300

 

3.  Τα όρια της παραγρ. 2 αποτελούν τις μέσες ημερήσιες τιμές για τον υπολογισμό των ετήσιων πραγματικών αναγκών χρήσης για ύδρευση. Ακόμη ορίζεται ανώτατο όριο χρήσης σε περίοδο αιχμής η αναφερόμενη στην παραγρ. 2 μέση ημερήσια τιμή επί συντελεστή 1,5.

Ειδικότερα για την παρ. 2 οι ετήσιες ανάγκες υπολογίζονται με βάση την περίοδο λειτουργίας της μονάδος.

4.  Για τον καθορισμό των πραγματικών αναγκών εντός των παραπάνω ορίων λαμβάνονται οι ακόλουθοι παράγοντες: α/   οι ιδιαίτερες τοπικές κλιματολογικές γεωμορφολογικές κλπ. συνθήκες της περιοχής, β/   οι υδρολογικές - υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, γ/   το πληθυσμιακό μέγεθος που θα υδρευθεί και η εποχιακή του διακύμανση.

5.  Οι τυχόν απώλειες του δικτύου διανομής υπολογίζονται σε ποσοστό μέχρι 20% σε περίπτωση νέων δικτύων (ηλικίας έως 35 ετών) και μέχρι 40% για τα παλαιότερα. Στην περίπτωση ατυή ο υπολογισμός της ποσότητας νερού που απαιτείται στη κεφαλή του δικτύου υπολογίζεται με διαίρεση της τιμής των πραγματικών αναγκών δια του ποσοστού που προκύπτει μετά την αφαίρεση των απωλειών. (Δηλαδή σε περίπτωση απωλειών 20% με διαίρεση δια του 0,80).

6.  Τα παρακάτω όρια είναι δυνατό να τροποποιηθούν με παρόμοια απόφαση, εφόσον στην πορεία εφαρμογής της, διαπιστωθεί ότι συντρέχουν ουσιαστικοί λόγοι (έρευνα, βελτίωση τεχνολογίας κ.λ.π.).

7.  Η απόφαση αυτή αφορά όρια για εφαρμογή στις χρήσεις του νερού για ύδρευση και δεν αποτελεί μεθοδολογία για την εκπόνηση μελετών.

Ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.